Ocena rozwoju psychoruchowego dziecka narzędziem KORP


Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego (KORP)

przeznaczone są dla dzieci w wieku od 1. miesiąca do końca 9. roku życia .

Karty te pozwalają ocenić umiejętności, które dziecko powinno osiągnąć w poszczególnych sferach rozwoju obejmujących:

1. rozwój ruchowy (motoryka duża) – rozumiana jako sprawność ruchowa całego ciała

oceniana pod względem funkcjonalnym wraz z umiejętnością naśladowania ruchów;

2. motorykę precyzyjną (formy chwytu, manipulacji i praksji) i lateralizację

(u dzieci w wieku niemowlęcym i poniemowlęcym jej podłoże i wczesne przejawy);

3. spostrzeganie wzrokowe i koordynację wzrokowo – ruchową - traktowane jako funkcje zintegrowane;

4. komunikowanie się i mowę - obejmujące również percepcję słuchową w odniesieniu do dźwięków niewerbalnych i mowy oraz zachowania prewerbalne o znaczeniu komunikacyjnym;

5. emocje i relacje społeczne - obejmujące kontakt emocjonalny i relacje emocjonalne,relacje

i zachowania społeczne;

6. funkcje behawioralne – rozumiane jako zachowania i nawyki związane ze snem, odżywianiem, kontrolą wydalania, samodzielnością;

7. wiedzę i umiejętności uczenia się (jako osobną kategorię przydatną do oceny umiejętności przedszkolnych i szkolnych) obejmujące percepcje figur i wzorów, kształtowanie czytania, liczenia, pisania, rozumowania, koncentrację uwagi.

Karty oceny zachowania i emocji (KOZE) są narzędziem oceny i opisu nieprawidłowości w zachowaniu i reakcjach emocjonalnych dziecka od wieku niemowlęcego do końca okresu szkolnego – od 1. miesiąca do końca 15 roku życia.

Pozwalają na wykrycie niepokojących objawów w zachowaniu i reakcjach emocjonalnych dziecka, które są  ilościowo i/lub jakościowo nieprawidłowe oraz sklasyfikowanie ich w określonych obszarach.

Są adresowane do pedagogów, psychologów, logopedów, nauczycieli, wychowawców i opiekunów, a także innych specjalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą.

kontakt:

mgr Anna Olszowska

pedagog specjalny/oligofrenopedagog,  tyflopedagog,

diagnoza dzieci metodą KORP oraz KOZE, terapia dzieci z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego

tel: 603-978-191

* cennik

Ośrodki
 • Ośrodek I: Nowy Sącz,
  ul. Wiśniowieckiego 28
  tel. 018 440 74 84
 • Ośrodek II: Nowy Sącz
  ul. I Brygady 4a
  tel. 018 222 53 08
 • Ośrodek III: Piwniczna,
  ul. Ogrodowa 2
  tel. 018 446 40 25
projekt i realizacja: strony internetowe gliwice